Przemoc w rodzinie

Przemoc w Rodzinie

Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego, niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie. 

Przemoc ma charakter długotrwały i najczęściej można podzielić ją na następujące fazy, występujące cyklicznie po sobie:

FAZA NARASTANIA NAPIĘCIA – charakteryzuje się gwałtownym narastaniem napięcia miedzy ofiarą a sprawcą pod wpływem działania różnych czynników; sprawca staje się coraz bardziej agresywny, pobudzony, rozdrażniony, a ofiara wycofuje się, stara się schodzić z drogi, nie prowokować, usprawiedliwia to, że sprawca ją obraża, obwiniając samą siebie;

FAZA GWAŁTOWNEJ PRZEMOCY FIZYCZNEJ – stanowi eskalację agresji i przemocy sprawcy; jest krótka i brutalna, najczęściej wiąże się z obelgami i obrażeniami cielesnymi ofiary; sprawca zachowuje się jakby nie miał świadomości, co robi;

FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA – sprawca zachowuje się tak, jakby dopiero zrozumiał, co zrobił (przeprasza, obiecuje poprawę, składa deklaracje miłości i przywiązania, przynosi kwiaty, prezenty, obiecuje, że nigdy takie zachowanie się nie powtórzy), a ofiara postanawia dać mu kolejną szansę, w imię dobra rodziny, miłości, odpowiedzialności.

Cykle te powtarzają się, z tym że najczęściej występuje skrócenie czasu trwania fazy trzeciej oraz wydłużanie fazy pierwszej i drugiej, a zachowania sprawcy są coraz bardziej brutalne i niebezpieczne. 

 

Pamiętaj, przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

Najczęściej przemoc w rodzinie kwalifikowana jest jako przestępstwo określone w art. 207 Kodeksu Karnego, polegające na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.

 1. Jeżeli osoba najbliższą stosuje przemoc wobec Ciebie, wezwij Policję.
 2. Podczas interwencji policjanci:
  • udzielą Ci niezbędnej pomocy (np. wezwą pogotowie),
  • mogą, w przypadku stwarzania przez sprawcę bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, dokonać jego zatrzymania lub umieścić go w izbie wytrzeźwień (dotyczy osób w stanie nietrzeźwości),
  • udzielą informacji dotyczącej Twoich praw i wskażą, gdzie należy szukać pomocy ,
  • udokumentują przebieg interwencji,
  • następnie co najmniej raz w miesiącu wizytę składać powinien Ci dzielnicowy, aby sprawdzić stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy,

     Skorzystaj z doświadczenia dzielnicowego w pracy z ofiarami przemocy, aby uzyskać wiedzę o swoich prawach, możliwościach przeciwstawienia się dalszej przemocy i instytucjach, które mogą udzielić Ci wszechstronnego wsparcia.

     Zgłoś się do placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy (psychologiczną, prawną, terapeutyczną, medyczną, socjalną). Pamiętaj, że instytucje i organizacje do tego powołane pomogą w rozwiązaniu problemów, które powstrzymują Cię przed przeciwstawieniem się przemocy. Jeśli nie wiesz, gdzie szukać placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, zgłoś się do dzielnicowego, pracownika socjalnego, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Powrót na górę strony