Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

SZANOWNY STUDENCIE !

 

   Jeżeli Jesteś zainteresowany nabyciem praktycznych umiejętności zdobytych na studiach i pragniesz poznać pracę Policji to serdecznie zapraszamy do odbywania praktyki w KMP w Sopocie.

Poniżej przedstawiamy warunki przyjęć na praktyki studenckie.

 

I. Wymagane dokumenty

Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

1)formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się na praktyki studenckie  w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie (formularz do pobrania);

2)skierowanie z uczelni na praktykę lub zaświadczenie z uczelni;

3)kserokopia dowodu osobistego oraz legitymacji studenckiej;

4)zakres (program) praktyki;

5)kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

6)dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk na uczelni;

7)oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (formularz do pobrania);

 

II. Termin i miejsce składania dokumentów

Student, który ma zamiar odbywać praktykę w KMP w Sopocie składa dokumenty zaadresowane na:


Zespół Kadr i Szkolenia
Komenda Miejska Policji w Sopocie
ul. Armii Krajowej 112A
81-824 Sopot

lub składa je osobiście pod w/w adresem.

 

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych w KMP w Sopocie. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.
 

III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

1. Rozpatrzeniu   podlegają   wyłącznie   dokumenty   złożone   we   właściwym   terminie 

    (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).

2. Warunkiem  pozytywnego   rozpatrzenia   dokumentów  o  odbycie praktyki są możliwości 

    organizacyjne komendy, w terminie realizacji praktyki.

3. Student otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu   zgłoszenia.

 

IV. Przebieg praktyki

1.Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student:

  • zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
  • zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
  • odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż.,
  • zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dot. ochrony informacji niejawnych. 

2.Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych w KMP w Sopocie.

3.Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

4.Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez Komendę.

 

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

1.Praktyki studenckie w KMP w Sopocie są nieodpłatne.

2.Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia   w czasie trwania praktyki.

3.Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.

4.Wymagane ubezpieczenie N/W

 
Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk studenckich udziela starszy specjalista  Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Sopocie pod nr tel. 47 7426231.

Powrót na górę strony