Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie jest Komendant Miejski Policji w Sopocie ul. Armii Krajowej 112, 81-824 Sopot, komendant.sopot@gd.policja.gov.pl;

  1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie sprawuje inspektor danych osobowych: ul. Armii Krajowej 112, 81-824 Sopot tel. 47 74262 33 mail: iod.sopot@gd.policja.gov.pl;

  2. Dane osobowe w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie przetwarzane są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W Pani/Pana przypadku będą przetwarzane w celu naboru na wolne stanowisko pracy;

  3. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów art. 22¹ kodeksu pracy i art. 26, 28 - 31 Ustawy o służbie cywilnej. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpoczęcie procesu rekrutacji;

  4. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych;

  6. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie przechowywane są jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie. W Pani/Pana przypadku przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu usuwane, za wyjątkiem danych osoby, która zostanie zatrudniona. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy;

  7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do Pani/Pana danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.;

  9. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przysługuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony