Pozostałe stanowiska cywilne

Pozostałe stanowiska cywilne

Komendant Miejski Policji w Sopocie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy technik

Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Referatu Wspomagającego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 112 A

WARUNKI PRACY

 • praca przy monitorze ekranowym,
 • praca wewnątrz i na zewnątrz budynku w różnych warunkach atmosferycznych,
 • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w budynku trzykondygnacyjnym, wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda  wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY

 • prowadzenie ewidencji: służbowego sprzętu transportowego, obrotów materiałów pędnych i smarów, wypadków i kolizji,
 • zapewnienie sprawności użytkowej służbowego sprzętu transportowego poprzez kierowanie na przeglądy i naprawy,
 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej służbowego sprzętu transportowego: dowody rejestracyjne, karty pojazdów, książki   
 • gwarancyjne i dowody techniczne sprzętu transportowego, protokoły zdawczo-odbiorcze,
 • sporządzanie meldunków o wypadku lub kolizji z udziałem służbowego sprzętu transportowego,
 • opracowywanie sprawozdań dotyczących gospodarki transportowej,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących zużycia paliwa przez agregat prądotwórczy i sprzęt gospodarczy,
 • prowadzenie podręcznego magazynu druków, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości,
 • prowadzenie postępowań w sprawach szkód transportowych w majątku Komendy,
 • monitorowanie stanu technicznego: dźwigu osobowego, instalacji kominowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, budynku Komendy oraz wnioskowanie o podjęcie działań w przypadku powstania awarii czy uszkodzenia.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • jako urzędnik państwowy nie może być  zatrudniona osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatów/kandydatek  urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.    

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska i komórki organizacyjnej do której się aplikuje,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami, 
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, 
 • oświadczenie zawierające informację, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku nie pracowało się/nie pełniło służby w organach bezpieczeństwa lub nie było się współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)

Wymagania pożądane:

 • uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi do celów służbowych.    

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

31 grudnia 2023 r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Komenda Miejska Policji w Sopocie

Zespół do spraw Kadr i Szkolenia

ul. Armii Krajowej 112 A

81-824  Sopot  

- za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „ starszy technik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Referatu Wspomagającego."

 

INNE INFORMACJE:

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 2 miesięcy od publikacji ogłoszenia.

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Decyduje data stempla pocztowego.  

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.sopot.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

 

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie jest Komendant Miejski Policji w Sopocie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie. Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane przez okres trwania naboru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie archiwizacji i brakowania. Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego:  3.627,41 plus 1% premii regulaminowej plus wysługa lat.

 

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (47) 74 26-231, (47)  74-26-391.

 

 

Powrót na górę strony