Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony INTERNETOWEJ Komendy Miejskiej Policji w Sopocie

Komenda Miejska Policji w Sopocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

Strona internetowa http://sopot.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą z różnych źródeł, bądź zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji lub przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • Brak etykiet pól formularza,
  • Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją strony Komendy Miejskiej Policji w Sopocie pod adresem poczty elektronicznej komenda.sopot@gd.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 74 26 222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Policji w Sopocie, ul. Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot

Obiekt dostępny jest dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obiekt zapewnia całodobową obsługę służby dyżurnej na stanowisku kierowania.

Obiekt posiada trzy czynne wejścia, które prowadzą bezpośrednio na kondygnację parteru. Przy głównym wejściu znajduje się obniżenie chodnika umożliwiające wejście do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami. Główne wejście prowadzi do pomieszczenia recepcji dozorowanego przez służbę dyżurną. Pozostałe dwa wejścia dostępne od skrzydła budynku są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami i są zabezpieczone kontrolą dostępu. Obiekt posiada też nieczynne wejście od ulicy Grottgera, które jest wejściem awaryjnym i nie jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obiekt wyposażony jest w windę do przewozu osób, a na parterze budynku w pomieszczeniu recepcji znajduje się toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed wejściem głównym na parkingu dla interesantów znajduje się jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Interesanci po terenie obiektu poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji.

 

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Powrót na górę strony