Zespół ds Ochrony Informacji Niejawnych

Zadania OIN

Zadania OIN

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy :

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 2. prowadzenie postępowań sprawdzających, w tym kontrolnych postępowań sprawdzających i ich merytoryczne rozstrzyganie
 3. prowadzenie Kancelarii Tajnej w Komendzie;
 4. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformacyjnych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane informacje niejawne i dane osobowe;
 5. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 6. okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
 7. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie i nadzorowanie jego realizacji;
 8. szkolenie funkcjonariuszy i pracowników policji w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 9. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony Państwa w zakresie realizacji zadań pełnomocnika ochrony;
 10. opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
 11. nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;
 12. wyjaśnianie okoliczności związanych z naruszeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych;
 13. prowadzenie składnicy akt w Komendzie oraz nadzór nad archiwizacją dokumentacji służbowej.
Powrót na górę strony