Zespół Administracyjno – Gospodarczy Referatu Wspomagającego

Zadania Zespołu Adminstracyjno - Gospodarczego Referatu Wspomagającego

Zadania Zespołu Adminstracyjno - Gospodarczego Referatu Wspomagającego

Do zakresu zadań Zespołu Administracyjno – Gospodarczego Referatu Wspomagającego należy:

 1. prowadzenie obrotu gotówkowego oraz obsługi kasowej jednostki wraz z niezbędną w tym zakresie ewidencją;
 2. dokonywanie okresowych rozliczeń w zakresie operacji finansowych z KWP w Gdańsku;
 3. formalne i merytoryczne sprawdzanie dokumentów dotyczących wydatków ponoszonych przez jednostkę, a także potwierdzanie wykonywanych usług i dostaw bezpośrednio do jednostki;
 4. zapewnienie, poprzez współpracę z poszczególnymi dysponentami wydatków KWP w Gdańsku, niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby jednostki oraz prowadzenie podręcznych magazynów w powyższym zakresie;
 5. prowadzenie gospodarki mandatowej;
 6. potwierdzanie wykonania usług i dostaw na rzecz jednostki zgodnie z warunkami zawartych umów, poprzedzone analizą w proporcji zużycia do wcześniejszych okresów rozliczeniowych;
 7. prowadzenie ewidencji ilościowej majątku rzeczowego oraz sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem;
 8. sporządzanie kart pracy oraz innych dokumentów stanowiących podstawę naliczania należności policjantom i pracownikom jednostki oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji w powyższym zakresie, a w szczególności:
  • równoważników pieniężnych wypłacanych policjantom za remont lokalu,
  • równoważników pieniężnych wypłacanych policjantom za brak lokalu mieszkalnego,
  • pomocy mieszkaniowej,
  • równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie,
  • posiłków profilaktycznych,
  • ryczałtów za pranie wypłaconych pracownikom cywilnym i funkcjonariuszom,
  • ryczałtów pieniężnych za wyżywienie psów służbowych;
 9. prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji powierzonego mienia
  z uwzględnieniem użytkowanych nieruchomości;
 10. prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, w tym przygotowanie projektów decyzji Komendanta oraz współrealizowanie z KWP w Gdańsku zadań w zakresie spraw socjalnych;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych, powypadkowych i szkodowych w zakresie określonym obowiązującymi przepisami;
 12. analiza stopnia wykorzystania limitu finansowego jednostki, opracowywanie wniosków o dokonywanie zmian limitu finansowego Komendy w ciągu roku;
 13. sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę realizacji wydatków objętych limitem finansowym;
 14. opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Komendantowi Miejskiemu Policji projektów umów cywilnoprawnych, w zakresie określonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku;
 15. prowadzenie ewidencji pomocniczej środków transportu i nadzorowanie sposobu korzystania z pojazdów służbowych oraz informowanie Komendanta Miejskiego Policji o nieprawidłowościach;
 16. realizacja drobnych zakupów części zamiennych i eksploatacyjnych, niezbędnych do usunięcia awarii samochodów służbowych w ramach akredytywy oraz usuwanie drobnych usterek;
 17. realizacja drobnych zakupów sprzętu i wyposażenia, w uzgodnieniu z KWP w Gdańsku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy w ramach akredytywy oraz usuwanie drobnych usterek;
 18. bieżące zaopatrywanie komórek organizacyjnych jednostki w niezbędne środki biurowe, czystości i inne stosownie do uzasadnionych potrzeb.
Powrót na górę strony