Wydział Ruchu Drogowego

Zadania Wydziału Ruchu Drogowego

Zadania Wydziału Ruchu Drogowego

aspirant sztabowy Mirosław Majkowski                       
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego  
tel. 47 7426269, fax. 47 7426384 
 Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

1)    współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie  zwalczania przestępczości;

2)    egzekwowanie od uczestników ruchu drogowego przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ruchu drogowego;

3)    zapobieganie, ujawnianie i efektywne zwalczanie przestępstw i wykroczeń w ruchu  drogowym;

4)     kontrolowanie stanu technicznego pojazdów oraz egzekwowanie ich wyposażenia;

5)    eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców i zagrażających jego bezpieczeństwu;

6)    współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek na drogach;

7)    prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

8)    zabezpieczenie fizyczne i techniczne miejsc zdarzeń drogowych;

9)    opiniowanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu na drogach;

10)  sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prowadzeniem ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz nad prowadzeniem ewidencji zdarzeń drogowych;

11)  wykonywanie zadań zleconych przez jednostki organizacyjne Policji wyższego szczebla.
 

Powrót na górę strony