Wydział Prewencji

Zadania Wydziału Prewencji 

Zadania Wydziału Prewencji 

komisarz Radosław Talaśka
Naczelnik Wydziału Prewencji 
tel. 47 7426204, fax. 47 7426295                        


aspirant sztabowy Maciej Rzadkowski             
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji 
tel. 47 7426290, fax. 47 7426295   

Do zadań Wydziału Prewencji należy:

  1) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z administracją rządową oraz organami samorządu terytorialnego i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych  ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości;

  2) organizowanie, realizowanie i nadzorowanie realizacji działań w zakresie rozpoznawania zjawisk patologii społecznych, w tym patologii rodziny oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ich zapobiegania;

  3) prowadzenie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze działania Komendy, z uwzględnieniem sygnałów społecznych, wniosków mieszkańców, mediów celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych;

  4) prowadzenie czynności wyjaśniających o czyny karalne nieletnich oraz postępowań  o demoralizację w sprawach nieletnich, kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację rodzin;

  5) prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób zaginionych kategorii III oraz poszukiwań opiekuńczych;

  6) organizowanie, realizowanie i nadzorowanie realizacji działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich, a  także działań podejmowanych na rzecz małoletnich;

  7) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających  natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia;

 8)  organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dzielnicowych;

 9)  organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowo-interwencyjnych;

10) nadzorowanie i organizowanie służby oraz zapewnienie właściwych warunków  pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;

11) realizowanie zadań związanych z doprowadzaniem osób na polecenie sądów  i prokuratur;

12) edukowanie mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymaniu  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na podległym terenie;

13) organizowanie spotkań oraz informowanie mieszkańców w trakcie codziennej służby  o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji dotyczących utrzymania porządku publicznego, sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

14) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie zwalczania przestępczości;

15) prowadzenie spraw mobilizacyjno-obronnych w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

16) rejestrowanie broni pneumatycznej;

17) wydawanie pozwoleń na broń białą, miotacze gazu obezwładniającego, broń cięciwową w postaci kusz oraz przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej; 

18) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, występowanie w roli oskarżyciela publicznego i reprezentowanie organów Policji przed sądem;

19) nadzorowanie realizacji czynności wyjaśniających w sprawach w wykroczenia; 

20) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dyżurnej;

21) analizowanie i ocenianie pracy komórek organizacyjnych niższego szczebla wchodzących w skład wydziału w celu poprawy ich funkcjonowania;

22) planowanie i organizowanie działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych i protestów społecznych oraz w związku z odbywaniem imprez masowych;   

23) gromadzenie i analizowanie informacji o poważnych zdarzeniach zaistniałych na terenie Sopotu oraz zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego lub niebezpiecznych zakłóceniach porządku publicznego w celu podejmowania przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i wypracowywaniu zadań dla służb działających w takich sytuacjach;

24) udział w zabezpieczeniach oraz pracach sztabowych w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych na terenie województwa pomorskiego przy współdziałaniu ze Sztabem Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zwaną dalej "KWP";

25) wykonywanie przedsięwzięć administracyjno-porządkowych wynikających z ustawy o wprowadzeniu stanu wojennego (wyjątkowego);

26) współpraca z przedstawicielami komórek zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej  w Urzędzie Miasta Sopotu;

27) wykonywanie zadań zleconych przez jednostki organizacyjne Policji wyższego szczebla.

 

Powrót na górę strony