Wydział Kryminalny

Zadania Wydziału Kryminalnego

Zadania Wydziału Kryminalnego

nadkomisarz Tomasz Oberzig 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego
tel. 47 74 26206, fax. 47 7426252

 

 Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:

1) uzyskiwanie przydatnych dla realizacji ustawowych zadań Policji informacji o zagadnieniach, środowiskach, zjawiskach, miejscach lub osobach mogących mieć związek z czynami zabronionymi w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej;

2) realizowanie zadań w zakresie zwalczania przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu i zjawisk kryminogennych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych w sposób określony przepisami prawa;

3) rozpoznawanie miejsc, obiektów, środowisk lub osób mogących mieć związek z popełnieniem czynu zabronionego oraz monitorowanie i analizowanie zjawisk kryminogennych w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej;

4) sprawdzanie informacji o zagrożeniach czynami zabronionymi w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej oraz obserwowanie osób podejrzewanych o takie czyny;

5) pozyskiwanie osobowych środków pracy operacyjnej i współpraca z tymi osobami;

6) racjonalne i oszczędne wykorzystanie funduszu operacyjnego;

7) ustalanie źródeł dowodowych dla celów postępowania karnego w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej oraz korupcyjnej;

8) poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, operacyjne poszukiwanie osób, poszukiwanie osób zaginionych oraz wykonywanie czynności w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok;

9) prowadzenie spraw operacyjno-rozpoznawczych w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej w ramach form pracy przewidzianych w przepisach wewnętrznych Policji;

10) analizowanie stanu zagrożeń przestępczością kryminalną, gospodarczą i korupcyjną;

11) współpraca z jednostkami Policji w zakresie wymiany informacji i współdziałania w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej;

12) podejmowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych zawartych przez Rzeczypospolitą Polską w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej;

13) rozpoznawanie i zapobieganie negatywnym zjawiskom związanym z chuligaństwem stadionowym oraz przestępczości wśród pseudokibiców.

14) określanie źródeł zagrożenia oraz strategicznych kierunków pracy.”

Powrót na górę strony