Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Zadania Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

aspirant Robert Jakusz                       
Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego  
tel. 47 7426203, fax. 47 7426296 


podkomisarz Mariusz Grabarz                     
Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego  
 tel. 47 7426226, fax. 47 7426296

          

Do zakresu zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy:

1) wykonywanie czynności dochodzeniowo – śledczych w celu ujawnienia przestępstw i sprawnego ich wykrywania oraz ścigania ich sprawców, w tym obsługa procesowa zdarzeń o charakterze przestępczym;

2) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępczości kryminalnej, gospodarczej , korupcyjnej oraz w sprawach wypadków w ruchu drogowym;

3) współdziałanie w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych i po ich umorzeniu z powodu nie wykrycia sprawcy z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz innymi jednostkami Policji;

4) realizacja obowiązków rejestracyjnych przewidzianych dla komórki dochodzeniowo-śledczej;

5) prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych Komendy i prawidłowe dokumentowanie ich przechowywania;

6) udzielanie osobom pokrzywdzonym informacji o przysługujących im uprawnieniach oraz w granicach możliwości organizacyjnych i logistycznych – niezbędnej pomocy doraźnej, a zwłaszcza zapobiegającej dalszym skutkom przestępstwa;

7) wykonywanie określonych odrębnymi ustawami poleceń sądu lub prokuratora związanych z postępowaniem karnym i innymi postępowaniami prowadzonymi na podstawie ustaw;

8) organizowanie i koordynowanie współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej;

9) realizowanie czynności techniczno – kryminalistycznych, m.in. związanych z zabezpieczeniem śladów i dowodów przestępstwa na miejscach zdarzeń poprzez:

a) ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych za pomocą dostępnych metod i środków technicznych,

b) sporządzanie dokumentacji technicznej z przebiegu czynności procesowych i dokonanych w ich trakcie ustaleń;

10) współdziałanie ze służbami dochodzeniowo - śledczymi w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz przekazywania uwag i wniosków dotyczących okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw i innych niekorzystnych zjawisk jak np. awarie, pożary, wybuchy, itp.”;

Powrót na górę strony