Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Zadania Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą

podinspektor Izabela Kapiszka                       
Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą  
tel. 47 7426249, fax. 47 7426296 

Do zakresu zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy:

1) podejmowanie działań w zakresie rozpoznania, zapobiegania oraz zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, w szczególności polegających na:

  • rozbudowie sieci osobowych źródeł informacji w obiektach i środowiskach najbardziej zagrożonych przestępczością o charakterze gospodarczym i korupcyjnym,
  • monitorowaniu wszelkich sygnałów o nieprawidłowościach występujących w różnych sferach życia gospodarczego i ekonomicznego na podległym terenie,
  • inicjowanie i prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie rozpoznania, ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej,
  • wszczynaniu i prowadzeniu odpowiednich form pracy operacyjnej w przypadku powzięcia informacji o zjawiskach mających znamiona przestępstw gospodarczych lub korupcyjnych,
  • wszczynaniu i prowadzeniu postępowań przygotowawczych po uzyskaniu materiałów uprawdopodabniających zaistnienie przestępstwa o charakterze gospodarczym lub korupcyjnym; 

2) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie ujawniania przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym poprzez określenie właściwych kierunków zainteresowania, odpowiednią wymianę informacji, inicjowanie i prowadzenie wspólnych działań prewencyjno – kontrolnych;

3) stała współpraca i bieżące współdziałanie z prokuraturą i sądami w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych;

4)  współpraca z osobami udzielającymi pomocy Policji;

5)  współpraca z Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną i innymi instytucjami kontrolnymi działającymi w obszarze zainteresowania wydziału w zakresie ujawniania i ścigania sprawców przestępstw gospodarczych i korupcyjnych;

6) realizacja wytycznych, poleceń i kierunków działania przekazywanych przez jednostki organizacyjne Policji wyższego szczebla, jak i prokuratorów nadzorujących prowadzone postępowania przygotowawcze;

7) ujawnianie składników majątkowych podejrzanych w prowadzonych sprawach operacyjnych i procesowych, podlegających zabezpieczeniu w toku postępowania karnego i kierowanie w tym zakresie wniosków do prokuratury;

8) bieżąca analiza struktury i dynamiki przestępczości gospodarczej występującej na podległym terenie oraz skuteczności podejmowanych działań operacyjno – rozpoznawczych celem wypracowania właściwych kierunków działań i najbardziej efektywnych metod ujawniania tej przestępczości; 

9) organizowanie szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów wydziału oraz policjantów innych komórek organizacyjnych Komendy z zakresu problematyki zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

10) podejmowanie działań w zakresie rozpoznania, zapobiegania oraz zwalczania przestępczości związanej z fałszerstwami środków płatniczych, prowadzenie w tym zakresie postępowań przygotowawczych;

11) obsługa procesowa zdarzeń w zakresie pełnionych dyżurów dochodzeniowo  śledczych; 

12) współdziałanie z Wydziałem do Walki z Korupcją i Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP jak też z innymi jednostkami Policji w celu wymiany informacji oraz zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, w tym realizacja zleconych pomocy prawnych.".

 

Powrót na górę strony