Referat Wspomagający

Zadania Referatu Wspomagającego

Do zadań Referatu Wspomagającego należy:

 1. prowadzenie obsługi kasowej Komendy wraz z niezbędną w tym zakresie ewidencją;
 2. sporządzanie kart pracy oraz innych dokumentów stanowiących podstawę naliczenia należności dla podległego stanu osobowego oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 3. prowadzenie gospodarki mandatowej;
 4. prowadzenie postępowań szkodowych w zakresie określonym przez Komendanta;
 5. zapewnienie, poprzez współdziałanie z poszczególnymi dysponentami wydatków, niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy;
 6. realizowanie zadań z zakresu gospodarki materiałowo-technicznej, w tym prowadzenie bieżącej konserwacji powierzonego mienia z zakresu sprzętu kwaterunkowego, żywnościowego, gospodarczego, techniki policyjnej i biurowej oraz użytkowanych nieruchomości, w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 7. realizowanie zadań związanych z przebiegiem inwentaryzacji zgodnie z planem zatwierdzonym przez KWP;
 8. realizowanie zadań z zakresu gospodarki transportowej, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami;
 9. prowadzenie gospodarki mieszkaniowej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 10. organizacyjne i techniczne utrzymanie w sprawności policyjnych systemów informatyki i łączności, zgodnie z obowiązującymi w Policji zasadami i standardami;
 11. administrowanie systemami Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;
 12. prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności i informatyki;
 13. planowanie zapotrzebowania na sprzęt teleinformatyczny oraz materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i drukarek;
 14. obsługa monitoringu wizyjnego w Komendzie;
 15. obsługa i nadzór nad rejestratorami rozmów z korespondencji telefonicznej i radiowej w Komendzie;
 16. aktualizowanie strony internetowej Komendy oraz strony podmiotowej Komendanta;
 17. sprawowanie nadzoru nad legalnością systemów i oprogramowania na stanowiskach komputerowych;
 18. zarządzanie systemami kontroli dostępu.  
Powrót na górę strony