Jednoosobowe Stanowisko ds Prasowo – Informacyjnych

Zadania Jednoosbowego Stanowiska ds Prasowo - Informacyjnych

Zadania Jednoosbowego Stanowiska ds Prasowo - Informacyjnych

podkomisarz Lucyna Rekowska                      
Oficer Prasowy  
tel. 47 7426235, kom.  609-462-245
e-mail rzecznik.sopot@gd.policja.gov.pl


Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych należy:

  1. wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej w imieniu Komendanta Miejskiego Policji  w Sopocie;
  2. realizacja zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;
  3. współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  4. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
  5. tworzenie, współtworzenie oraz współuczestnictwo w realizacji programów prewencji kryminalnej;
  6. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby KWP w Gdańsku i innych jednostek organizacyjnych Policji;
  7. docieranie do lokalnych społeczności za pośrednictwem mediów;
  8. zapewnienie właściwego obiegu informacji między służbami prasowymi a jednostkami i komórkami organizacyjnymi jednostek Policji;
  9. umacnianie pozytywnego wizerunku Policji w oczach opinii publicznej;
  10. aktualizacja strony internetowej Komendy w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy.
Powrót na górę strony