Orzeczenia sądowe

Orzeczenia sądowe

Orzeczenia sądowe

Orzeczenie sądowe rozstrzyga konkretną sprawę w postępowaniu sądowym. W trakcie rozprawy sąd wydaje orzeczenia w postaci wyroku lub postanowienia. Dotyczy to zarówno postępowania karnego, jak i cywilnego. Jeżeli nie jest wymagane wydanie wyroku, sąd wydaje postanowienie. W mniej ważnych kwestiach sędziowie wydają zarządzenia.

Orzeczenia zapadają większością głosów. Podpisują je wszyscy członkowie składu orzekającego, nie wyłączając przegłosowanego, chyba że orzeczenie zamieszczono w protokole. Jeżeli nie jest wymagane sporządzenie uzasadnienia wraz z wydaniem orzeczenia, w razie zgłoszenia zdania odrębnego, uzasadnienie sąd sporządza z urzędu w terminie 7 dni od wydania orzeczenia, a składający zdanie odrębne dołącza w ciągu następnych 7 dni jego uzasadnienie. Uzasadnienie postanowienia sporządza się na piśmie wraz z samym postanowieniem. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na rozprawie ogłasza się ustnie. Jeżeli przepisy nie zwalniają od równoczesnego sporządzenia uzasadnienia, orzeczenie doręcza się lub ogłasza wraz z uzasadnieniem.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu oraz osoby lub osób, wydających postanowienie, datę wydania, wskazanie sprawy oraz kwestii, której postanowienie dotyczy, rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej, uzasadnienie, chyba że ustawa zwalnia od tego wymagania.

 

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

Powrót na górę strony