DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W SOPOCIE

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji z siedzibą w Sopocie:  
- adres: ul. Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot,

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie sprawuje Inspektor Ochrony Danych:
- Renata Jezierska
- adres: ul. Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot,
- e-mail: iod.sopot@gd.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie.

W KMP w Sopocie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Powrót na górę strony