Zielona strefa - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Zielona strefa

Zielona strefa

Jeżeli posiadasz informację o popełnionych przestępstwach i wykroczenia przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu skontaktuj się z nami:

komenda.sopot@gd.policja.gov.pl

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. Z 2007 r. Nr 43, poz, 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta.
Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r Nr 106, poz. 1002, z pózn. zm.) W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

Jeżeli posiadasz informacje o:

• nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,

• oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,

• przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

skontaktuj się z nami (umożliwienie przekazania informacji na skrzynkę : (komenda.sopot@gd.policja.gov.pl)

Koordynator ds CITES, ochrony zwierząt i środowiska
Wydział Kryminalny KMP w Sopocie- Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

tel: 47 7426278
e- mail: komenda.sopot@gd.policja.gov.pl


Policjant współpracujący z Pionu Prewencji
Wydział Prewencji KMP w Sopocie

tel: 47 7426204

e- mail: komenda.sopot@gd.policja.gov.pl

Wszelkie informację można również przekazywać bezpośrednio do

Koordynatora ds CITES, ochrony zwierząt i środowiska

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą z/s w Sopocie KWP w Gdańsku
tel: 47 7426364, tel.sek. 47 7426213
e-mail: zielonastrefa@pomorska.policja.gov.pl

 

Policjant współpracujący z Pionu Prewencji
Wydział Prewencji KWP w Gdańsku
tel: 47 7414308, tel.sek 47 7414176

Nie bądź obojętny – zareaguj!