Stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej

Komendant Miejski Policji w Sopocie

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

informatyk Zespołu Obsługi Systemów InformacyjnychW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sopot

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej eksploatowanych systemów ze szczególnym uwzględnieniem połączeń pomiędzy urządzeniami,

 • Prowadzenie ewidencji materiałowej, wartościowej i ilościowej sprzętu łączności
  i informatyki, będącego na stanie jednostki;

 • Wykonywanie i dokumentowanie bieżących zamówień i zakupów na potrzeby jednostki;

 • Prowadzenie rozliczeń abonentów telefonicznych w systemie bilingowym;

 • Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego stosowania środków łączności radiowej oraz sposobu prowadzenia korespondencji radiowej w jednostce;

 • Obsługa techniczno-eksploatacyjna systemów telekomutacyjnych (centrale telefoniczne, aparaty systemowe oraz aparaty telefoniczne) oraz urządzeń sieciowych (routery, switche);

 • Obsługa techniczno-eksploatacyjna (uruchamianie, konfiguracja, diagnostyka, usuwanie drobnych usterek, wymiana materiałów eksploatacyjnych) urządzeń końcowych IT tj. drukarek, aparatów telefonicznych, faksów, skanerów, MTN, MTP, kabin sygnalitycznych;

 • Obsługa stanowisk dostępowych: do systemów jawnych i niejawnych, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania systemowego oraz antywirusowego, usuwanie drobnych usterek programowych oraz sprzętowych;

 • Nadzorowanie i kontrolowanie sprawności policyjnych systemów łączności radiowej
  w zakresie eksploatowanych radiotelefonów, systemów nadawczo-odbiorczych : fiderów
  i masztów antenowych na podległym terenie;

 • Obsługa poczty elektronicznej resortowej i internetowej KMP w Sopocie,

 • Zabezpieczanie zapisów monitoringu dla potrzeb czynności operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych;

 • Administrowanie lokalne i techniczne stanowisk dostępowych wybranych programów policyjnych;

 • Administrowanie lokalne terminalami noszonymi i przewoźnymi (przydzielanie sprzętu, prowadzenie dokumentacji);

 • Obsługa techniczna monitoringu oraz rejestratora rozmów;

 • Prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników dotyczących właściwej eksploatacji urządzeń łączności i informatyki.

Warunki pracy:

·    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca administracyjno-biurowa,
- praca fizyczna: lekka,

- wymuszona pozycja ciała,

·        Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia  

   2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167 z późn. zm.),

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h,

- praca w budynku trzykondygnacyjnym; wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne,

- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Inne:

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik  od  1, 2961 kwoty bazowej w zależności od doświadczenia zawodowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok zatrudnienia w obszarze IT  bądź 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,

  • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

  • bardzo dobra znajomość standardów w informatyce i łączności,

  • umiejętność: samodzielnego rozwiązywania problemów,  sprawnej organizacji czasu pracy, stosowania prawa w praktyce, komunikatywność, kreatywność

  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

wymagania dodatkowe

·         przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych potwierdzone  zaświadczeniem,

·         wykształcenie wyższe,

·         co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatycznym,

·         umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w zespole, analitycznego myślenia,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdują się
  w gronie najlepszych kandydatów,

 • zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,

 • wykształcenie wyższe,

 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze  informatycznym,

 • umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w zespole i analitycznego myślenia.

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

 • test wiedzy,

 • rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów:

19 października 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Policji w Sopocie; Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym "Oferta pracy: „informatyk”.

Inne informacje:

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58-52-16-231, 58-52-16-391.
 

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie jest Komendant Miejski Policji w Sopocie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.Ogłoszenie nr: 35660

Data ukazania się ogłoszenia: 09.10.2018r.

Nr art.:83, modyfikacja: 2018-10-09

Komenda Miejska Policji w Sopocie,  
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 112A,
tel. 58 52 16 222, fax 58 52 16 384
Kanał RSS pomorskiej policji
© 2018 r.