Niebieskie pokoje - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Niebieskie pokoje

Niebieskie pokoje

„NIEBIESKIE POKOJE” – POKOJE PRZYJAZNYCH PRZESŁUCHAŃ

Od początku lat siedemdziesiątych XX w. następowała powolna ewolucja europejskiego prawa karnego w kierunku uwzględnienia i respektowania praw ofiar przestępstw. Wprowadzone dzięki współpracy państw europejskich regulacje prawne w zasadniczym stopniu wzmocniły pozycję ofiary przestępstwa w procesie karnym. Regulacje te, podejmowane zarówno przez Radę Europy, jak i Unię Europejską, wyznaczają obowiązujące standardy praw ofiar przestępstw w zakresie ochrony ich godności i poszanowania.

W Polsce dążąc do poprawienia sytuacji pokrzywdzonych Ministerstwo Sprawiedliwości - we współpracy z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi – na podstawie standardów europejskich przygotowało KARTĘ PRAW OFIARY.

Jednym z przejawów realizacji założeń Polskiej Karty Praw Ofiary są tzw. „Niebieskie Pokoje”.

W kraju funkcjonuje około 305 tego rodzaju pomieszczeń, z czego 238 znajduje się w budynkach jednostek Policji, 11 w sądach i Prokuraturze, 18 w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, a pozostałe 38 w budynkach placówek medycznych, instytucji rządowych, samorządowych, organizacji i fundacji działających na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny i przeciwdziałania uzależnieniom.

Na terenie województwa pomorskiego utworzono 24 pokoje w jednostkach Policji i 1 w Poradni Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Wyposażenie i organizacja przyjaznych pokoi przesłuchań jest różnorodna. Część tych placówek jest wyposażona w profesjonalny sprzęt audio-video, właściwie dobrane meble i stanowi kompleks dwóch pomieszczeń przedzielonych lustrem fenickim, spełniając wszelkie wymogi do prowadzenia przesłuchań przez sądy (także małoletniego pokrzywdzonego i świadka przestępstwa w trybie określonym w art. 185a i 185b k.p.k.). Znaczna ich część stanowi pomieszczenia dostosowane do prowadzenia czynności z innymi szczególnymi kategoriami ofiar przestępstw, także dorosłymi (np. pokrzywdzonymi przestępstwami z użyciem przemocy), w celu eliminowania negatywnych konsekwencji związanych z przesłuchiwaniem, po traumatycznych zdarzeniach.

Podejmowanie tego rodzaju inicjatyw stanowi jeden z istotnych elementów działań Policji realizowanych na rzecz zapobiegania wtórnej wiktymizacji ofiar, szczególnie małoletnich. Efektem prowadzenia czynności w tzw. „niebieskich pokojach" jest niejednokrotnie wypracowywanie algorytmów postępowania z pokrzywdzonymi oraz procedur związanych z udzielaniem informacji o przysługujących im prawach i kierowaniem ich do podmiotów udzielających wszechstronnego wsparcia i pomocy (np. prawnej, psychologicznej, medycznej, terapeutycznej, socjalnej).

Skuteczne wykorzystywanie przyjaznych pokoi przesłuchań oraz wykonywanie czynności w sposób nie powodujący wtórnej wiktymizacji ofiar, pozwala na systemowe podejście do potrzeb i oczekiwań osób pokrzywdzonych przestępstwami oraz przyczynia się do wyeliminowania negatywnych konsekwencji związanych z prowadzeniem przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości czynności z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

Wykaz "Niebieskich Pokoi"