Zadania Wydziału Ruchu Drogowego - Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Wydział Ruchu Drogowego

Zadania Wydziału Ruchu Drogowego

Zadania Wydziału Ruchu Drogowego

aspirant sztabowy Dariusz Bzymek                       
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego  
tel. (58) 52-16-269, fax. (58) 52-16-384 Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy
:

1)    współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie  zwalczania przestępczości;

2)    egzekwowanie od uczestników ruchu drogowego przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ruchu drogowego;

3)    zapobieganie, ujawnianie i efektywne zwalczanie przestępstw i wykroczeń w ruchu  drogowym;

4)     kontrolowanie stanu technicznego pojazdów oraz egzekwowanie ich wyposażenia;

5)    eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców i zagrażających jego bezpieczeństwu;

6)    współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek na drogach;

7)    prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

8)    zabezpieczenie fizyczne i techniczne miejsc zdarzeń drogowych;

9)    opiniowanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu na drogach;

10)  sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prowadzeniem ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz nad prowadzeniem ewidencji zdarzeń drogowych;

11)  wykonywanie zadań zleconych przez jednostki organizacyjne Policji wyższego szczebla.