Zadania Wydziału Prewencji  - Wydział Prewencji - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Wydział Prewencji

Zadania Wydziału Prewencji 

Zadania Wydziału Prewencji 

aspirant sztabowy Piotr Jastrowski
Naczelnik Wydziału Prewencji 
tel. (58) 52-16-204, fax. (58) 52-16-295                        


podkomisarz Radosław Talaśka               
z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji 
tel. (58) 52-16-290, fax. (58) 52-16-295   

 

Do zadań Wydziału Prewencji należy:

  1) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z administracją rządową oraz organami samorządu terytorialnego i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych  ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości;

  2) organizowanie, realizowanie i nadzorowanie realizacji działań w zakresie rozpoznawania zjawisk patologii społecznych, w tym patologii rodziny oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ich zapobiegania;

  3) prowadzenie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze działania Komendy, z uwzględnieniem sygnałów społecznych, wniosków mieszkańców, mediów celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych;

  4) prowadzenie czynności wyjaśniających o czyny karalne nieletnich oraz postępowań  o demoralizację w sprawach nieletnich, kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację rodzin;

  5) prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób zaginionych kategorii III oraz poszukiwań opiekuńczych;

  6) organizowanie, realizowanie i nadzorowanie realizacji działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich, a  także działań podejmowanych na rzecz małoletnich;

  7) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających  natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia;

 8)  organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dzielnicowych;

 9)  organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowo-interwencyjnych;

10) nadzorowanie i organizowanie służby oraz zapewnienie właściwych warunków  pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;

11) realizowanie zadań związanych z doprowadzaniem osób na polecenie sądów  i prokuratur;

12) edukowanie mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymaniu  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na podległym terenie;

13) organizowanie spotkań oraz informowanie mieszkańców w trakcie codziennej służby  o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji dotyczących utrzymania porządku publicznego, sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

14) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie zwalczania przestępczości;

15) prowadzenie spraw mobilizacyjno-obronnych w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

16) rejestrowanie broni pneumatycznej;

17) wydawanie pozwoleń na broń białą, miotacze gazu obezwładniającego, broń cięciwową w postaci kusz oraz przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej; 

18) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, występowanie w roli oskarżyciela publicznego i reprezentowanie organów Policji przed sądem;

19) nadzorowanie realizacji czynności wyjaśniających w sprawach w wykroczenia; 

20) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dyżurnej;

21) analizowanie i ocenianie pracy komórek organizacyjnych niższego szczebla wchodzących w skład wydziału w celu poprawy ich funkcjonowania;

22) planowanie i organizowanie działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych i protestów społecznych oraz w związku z odbywaniem imprez masowych;   

23) gromadzenie i analizowanie informacji o poważnych zdarzeniach zaistniałych na terenie Sopotu oraz zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego lub niebezpiecznych zakłóceniach porządku publicznego w celu podejmowania przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i wypracowywaniu zadań dla służb działających w takich sytuacjach;

24) udział w zabezpieczeniach oraz pracach sztabowych w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych na terenie województwa pomorskiego przy współdziałaniu ze Sztabem Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zwaną dalej "KWP";

25) wykonywanie przedsięwzięć administracyjno-porządkowych wynikających z ustawy o wprowadzeniu stanu wojennego (wyjątkowego);

26) współpraca z przedstawicielami komórek zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej  w Urzędzie Miasta Sopotu;

27) wykonywanie zadań zleconych przez jednostki organizacyjne Policji wyższego szczebla.