Regulamin KMP Sopot - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Regulamin KMP Sopot

Regulamin KMP Sopot

Zadania poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych  

Do zakresu działania Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo – Śledczego należy:

 1. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu zapobiegania, rozpoznawania, ujawniania czynów zabronionych oraz wykrywanie i ściganie ich sprawców;
 2. prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami informacji;
 3. współpracowanie z KWP Gdańsk, innymi jednostkami Policji województwa pomorskiego oraz komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie wymiany informacji i współdziałania w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej;
 4. poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, poszukiwania osób z powodów operacyjnych, poszukiwanie osób zaginionych oraz czynności w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok;
 5. udzielanie pomocy instruktażowej i osobowej komórkom organizacyjnym Komendy w realizacji zadań służbowych określonych w ustawie o Policji i przepisach resortowych;
 6. prowadzenie działań zleconych przez KWP w Gdańsku oraz kierownictwo Komendy;
 7. konsekwentne obniżanie skali przestępczości i sukcesywny wzrost wykrywalności przestępstw na podstawie materiałów operacyjnych;
 8. wdrażanie działań systemowych zmierzających do zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej;
 9. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych i procesowych mających na celu ujawnienie przestępstw gospodarczych godzących w wiarygodność obrotu gospodarczego, a w szczególności wyłudzeń towarów na szkodę osób fizycznych i podmiotów gospodarczych oraz nienależnych odszkodowań na szkodę firm ubezpieczeniowych;
 10. ujawnianie i zwalczanie przestępstw korupcyjnych, wszelkich form piractwa intelektualnego, naruszeń praw własności i znaków towarowych;
 11. rozpoznawanie innych przestępstw i zagrożeń, uzyskiwane informacji z tych obszarów przekazywać właściwym komórkom Policji, bądź właściwym służbom;
 12. prowadzenie rozpoznania w środowisku pseudo kibiców z wykorzystaniem dopuszczalnych przez prawo metod operacyjnych;
 13. prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw kryminalnych, gospodarczych i korupcyjnych oraz w sprawach wypadków w ruchu drogowym;
 14. realizowanie czynności w zakresie techniczno - kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń oraz czynności procesowych poprzez:
  • ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych za pomocą dostępnych metod i środków technicznych,
  • sporządzanie dokumentacji technicznej z przebiegu czynności procesowych,
  • daktyloskopowanie i sygnalitykę osób i zwłok;
 15. prowadzenie rejestrów i ewidencji z zakresu pracy operacyjno – rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej określonych odrębnymi przepisami;
 16. wykonywanie zadań w zakresie prawidłowego i terminowego wprowadzania danych do systemów informatycznych Temida i KSIP;
 17. prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych i prawidłowe dokumentowanie ich przechowywania;
 18. współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na terenie miasta organami ochrony prawnej, w szczególności z Prokuraturą rejonową w Sopocie i Sądem Rejonowym w Sopocie.

Do zakresu działania Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego należy: 

 1. tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z administracją rządową oraz organami samorządu terytorialnego i instytucji pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości;
 2. ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
 3. prowadzenie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze działania Komendy z uwzględnieniem sygnałów społecznych, wniosków mieszkańców, mediów celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych;
 4. prowadzenie postępowań wyjaśniających, postępowań o demoralizację w sprawach nieletnich, kierowanie wniosków do SRiN o wgląd w sytuację rodzin;
 5. zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia;
 6. organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, patrolowo – interwencyjnych, z udziałem przewodników psów służbowych oraz doprowadzanie osób na podległym terenie;
 7. edukowanie mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na podległym terenie;
 8. organizowanie spotkań oraz informowanie mieszkańców w trakcie codziennej służby o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji dotyczących utrzymania porządku publicznego, sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;
 9. współdziałanie z innymi pionami służbowymi Komendy w zakresie zwalczania przestępczości;
 10. egzekwowanie od uczestników ruchu drogowego przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresu ruchu drogowego;
 11. zapobieganie, ujawnianie i efektywne zwalczanie przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym;
 12. kontrolowanie stanu technicznego pojazdów oraz egzekwowanie ich wyposażenia;
 13. eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców i zagrażających jego bezpieczeństwu;
 14. współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek na drogach;
 15. prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 16. zabezpieczenie fizyczne i techniczne miejsc zdarzeń drogowych;
 17. opiniowanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu na drogach;
 18. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prowadzeniem ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz nad prowadzeniem ewidencji zdarzeń drogowych;
 19. organizowanie służby prewencji w zakresie przygotowań mobilizacyjno – obronnych;
 20. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie kierowania na badania lekarskie i psychologiczne nietrzeźwych kierujących i osób, które spowodowały lub uczestniczyły w wypadkach drogowych, albo przekroczyły wymaganą liczbę punktów karnych;
 21. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, występowanie w roli oskarżyciela publicznego i reprezentowanie organów Policji przed sądem;
 22. prowadzenie w formie elektronicznej wymaganej dokumentacji służbowej, m. in. przebiegu służby, interwencji, rejestru spraw o wykroczenia, zatrzymanych, dozorowanych;
 23. analizowanie i ocenianie pracy komórek niższego szczebla wchodzących w skład wydziału w celu poprawy funkcjonowania tych komórek;
 24. gromadzenie i analizowanie informacji o imprezach masowych odbywających się na terenie Sopotu, sporządzanie dokumentacji w celu ich zabezpieczenia przez służby organizatora i prewencji;
 25. gromadzenie i analizowanie informacji o poważnych zdarzeniach zaistniałych na terenie Sopotu oraz zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego lub niebezpiecznych zakłóceniach porządku publicznego w celu podejmowania przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i wypracowywaniu zadań dla służb działających w takich sytuacjach;
 26. podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do doskonalenia służb prewencji związanych z realizacją zadań podczas operacji policyjnych;
 27. udział w zabezpieczeniach oraz pracach sztabowych w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych na terenie województwa pomorskiego przy współdziałaniu ze Sztabem Policji KWP w Gdańsku;
 28. wykonywanie przedsięwzięć administracyjno – porządkowych wynikających z ustawy o wprowadzeniu stanu (wojennego) wyjątkowego;
 29. współpraca z przedstawicielami komórek zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Sopotu;
 30. bieżące wykonywanie zadań zleconych przez jednostki nadrzędne.
 31. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu zapobiegania, rozpoznawania, ujawniania czynów zabronionych oraz wykrywanie i ściganie ich sprawców;